چرا رتبه و تراز من در کارنامه در روزهای پس از آزمون نسبت به روز آزمون تغییر می کند؟


چرا رتبه و تراز من در کارنامه در روزهای پس از آزمون نسبت به روز آزمون تغییر می کند؟

 روز آزمون کارنامه اولیه شما صادر می گردد. با توجه به اینکه اصلاحیه های آزمون در دیتابیس آزمون اعمال می گردد تا حقی از داوطلبان ضایع نگردد، روزهای بعد از آزمون (در صورت وجود اصلاحیه) اندکی تغییر در رتبه و تراز داوطلبان به وجود می آید.

 همچنین در بعضی شهرها ممکن است به دلیل قطعی اینترنت و یا مشکلات سخت افزاری، اسکن و ارسال پاسخبرگ در همان روز آزمون صورت نپذیرد و بالطبع نتیجه آزمون داوطلبان آن شهر در رتبه و تراز کلی اعمال نمی شود. در روزهای پس از آزمون با تکمیل شدن اطلاعات دیگر داوطلبان، نتیجه نهایی آزمون در کارنامه ها اعمال می شود.

 در برخی موارد نیز کارنامه برخی داوطلبان در روز آزمون صادر نگردیده و نیازمند بررسی بیشتر است و پس از تایید مجددا کارنامه ایشان تایید و تولید می گردد.

 توصیه می شود از کارنامه ای که در روز آزمون به شما داده می شود برای بررسی سوالات صحیح و غلط آزمون خود بپردازید و کارنامه نهایی خود را حداکثر دو روز پس از آزمون از سایت دریافت کنید.

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 11014