چرا تعداد پاسخ های صحیح و غلط در کارنامه با تست هایی که در پاسخبرگ وارد کرده ام، متفاوت است؟


چرا تعداد پاسخ های صحیح و غلط در کارنامه با تست هایی که در پاسخبرگ وارد کرده ام، متفاوت است؟

توجه داشته باشید که خانه های پاسخبرگ را در زمان آزمون باید دقیقا مطابق با راهنمای بالای پاسخبرگ تکمیل کرده باشید. یعنی خانه گزینه مورد نظر را کاملا با مداد پر کرده باشید. احتمال دارد برخی سوالات را کمرنگ پرکرده باشید و یا به جای اینکه خانه گزینه مورد نظر را پرکرده باشید، از علامت X استفاده کرده باشید و یا ممکن است گزینه ای را ابتدا پرکرده باشید و سپس متوجه شده اید که گزینه ای دیگر درست است و تصمیم گرفته اید که گزینه قبلی را پاک کنید ولی اینکار را به خوبی انجام نداده اید.

با توجه به اینکه قرائت پاسخبرگ ها توسط کامپیوتر صورت می گیرد، در این موارد گزینه ای که کمرنگ پر شده باشد و یا از علامت X استفاده شده است، قرائت نمی شود و اگر گزینه ای را به درستی پاک نکرده باشید، اون گزینه نیز قرائت می شود.

📣📣 جهت بررسی این موارد صرفا به نمایندگی گزینه دو در شهر خود مراجعه نمایید.

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 8319