گزینه جوان / 20 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ نقش خانواده در انتخاب رشته مناسب - قسمت اول/ انواع سهميه ها در سيستم گزینش آزمون سراسری شرایط دانشگاه ها (رشته های خاص و...)


درحال بارگذاری...
دانلود گزینه جوان / 20 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ نقش خانواده در انتخاب رشته مناسب - قسمت اول/ انواع سهميه ها در سيستم گزینش آزمون سراسری شرایط دانشگاه ها (رشته های خاص و...) (فیلم) - 48.6 MB
گزینه جوان / 20 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ نقش خانواده در انتخاب رشته مناسب - قسمت اول/ انواع سهميه ها در سيستم گزینش آزمون سراسری
شرایط دانشگاه ها (رشته های خاص و...)  (PDF) گزینه جوان / 20 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ نقش خانواده در انتخاب رشته مناسب - قسمت اول/ انواع سهميه ها در سيستم گزینش آزمون سراسری
شرایط دانشگاه ها (رشته های خاص و...)  (PDF)
دانلود گزینه جوان / 20 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ نقش خانواده در انتخاب رشته مناسب - قسمت اول/ انواع سهميه ها در سيستم گزینش آزمون سراسری شرایط دانشگاه ها (رشته های خاص و...) (PDF) - 151 KB گزینه جوان / 20 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ نقش خانواده در انتخاب رشته مناسب - قسمت اول/ انواع سهميه ها در سيستم گزینش آزمون سراسری شرایط دانشگاه ها (رشته های خاص و...) (PDF)

تعداد مشاهده 2148