گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/ معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته)


درحال بارگذاری...
دانلود گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/ معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته) (فیلم) - 49.0 MB
گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/  معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته) (PDF) گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/  معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته) (PDF) گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/  معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته) (PDF)
دانلود گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/ معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته) (PDF) - 180 KB گزینه جوان / 18 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته/ اصلاح باورهاى غلط مرسوم در جامعه - قسمت اول/ معيارهاى كلى انتخاب رشته مناسب (عوامل موثر در انتخاب شهر و رشته) (PDF)

تعداد مشاهده 1826