گزینه جوان / 16 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته: 1) موفقيت وابسته به نتيجه ازمون سراسرى نيست - قسمت اول (ایجاد اميدوارى پس از اعلام نتایج) 2) نحوه استفاده از كارنامه نحوه استفاده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته


درحال بارگذاری...
دانلود گزینه جوان / 16 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته: 1) موفقيت وابسته به نتيجه ازمون سراسرى نيست - قسمت اول (ایجاد اميدوارى پس از اعلام نتایج) 2) نحوه استفاده از كارنامه نحوه استفاده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته (فیلم) - 48.6 MB
گزینه جوان / 16 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته:
 1) موفقيت وابسته به نتيجه ازمون سراسرى نيست - قسمت اول
(ایجاد اميدوارى پس از اعلام نتایج)

2) نحوه استفاده از كارنامه
نحوه استفاده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته
 (PDF)
دانلود گزینه جوان / 16 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته: 1) موفقيت وابسته به نتيجه ازمون سراسرى نيست - قسمت اول (ایجاد اميدوارى پس از اعلام نتایج) 2) نحوه استفاده از كارنامه نحوه استفاده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته (PDF) - 112 KB گزینه جوان / 16 مرداد : مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته: 1) موفقيت وابسته به نتيجه ازمون سراسرى نيست - قسمت اول (ایجاد اميدوارى پس از اعلام نتایج) 2) نحوه استفاده از كارنامه نحوه استفاده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته (PDF)

تعداد مشاهده 2768