إشکال داره درس ها رو بلند بلند بخونیم ؟ اینجوری بیشتر تمرکز دارم


إشکال داره درس ها رو بلند بلند بخونیم ؟ اینجوری بیشتر تمرکز دارم

سلام

١- بلند خواندن در هنگام مطالعه یکی از عواملی است که سبب حواس پرتی و درگیری بخشی از ذهن شما خواهد شد. علاوه بر این، اینکار سبب کاهش سرعت مطالعه شما، کاهش تمرکز و یادگیری شده و باید حتما این عادت را ترک کنید.

٢- شرایط یادگیری و یادآوری باید شبیه به هم باشند. بنابراین اگر شما می خواهید یادآوری خوبی در امتحانات نهایی داشته باشید، باید شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان باشد. زیرا شما نمی توانید در امتحان مطالب را با صدای بلند یادآوری نمایید.

٣- سعی کنید با انجام فعالیت های دیگر از قبیل یادداشت برداری، افزایش سرعت مطالعه و تعداد تمرین و... فضای خالی ذهن خود را پر کنید تا بتوانید این عادت خود را برطرف نمایید.

بنابراین حتما شرایط مطالعه را رعایت کرده و سعی کنید از انجام کارهایی که سبب کاهش تمرکز و درگیری ذهنی شما می شوند بپرهیزید. همچنین عادات مطالعاتی خود را اصلاح کنید تا شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان شده و در امتحانات نهایی نتیجه دلخواه خود را کسب کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 413