سلام میخواستم بپرسم برای هر درس که به تسلط برسم چه تعداد تست باید بزنم ؟


سلام میخواستم بپرسم برای هر درس که به تسلط برسم چه تعداد تست باید بزنم ؟

سلام

١- در دروس تمرینی در هر درس ٢٠٠ الی ٤٠٠ تست باید زده شود. به این صورت که در این دروس ابتدا جزوه و کتاب درسی را مطالعه نمایید و سپس به حل تست بپردازید. در دروس تمرینی به دلیل اینکه با تمرین زیاد می توانید به تسلط دست پیدا کنید، بهتر است ٧٠ درصد واحد مطالعه را به تست زنی اختصاص دهید. برای اینکه بتوانید تعداد تست خود را افزایش دهید،  تعداد تست خود را در هر واحد یادداشت کنید و سعی کنید هر بار مقدار کمی نسبت به واحد قبل این مقدار را افزایش دهید.

٢- در دروس خواندنی در هر درس ٥٠ الی ١٠٠ تست آموزشی باید زده شود. در این دروس پس از مطالعه دقیق کتاب درسی و جزوه به صورت لایه ای به حل تست بپردازید.
به دلیل اینکه این دروس بیشتر به خواندن و حفظ کردن نیاز دارند، باید ٧٠ درصد واحد مطالعه را به مطالعه و مابقی را به تست زنی اختصاص دهید. برای اینکه بتوانید سرعت مطالعه خود را در این دروس افزایش دهید، تعداد صفحات مطالعه شده در هر واحد یادداشت کنید و سعی کنید هر بار مقدار کمی نسبت به واحد قبل این مقدار را افزایش دهید.

٣- به این نکته توجه داشته باشید که ابتدا بهتر است تست های کتب کمک آموزشی خود را به اتمام برسانید و سپس به حل تست های علامتدار خود بپردازید(اگر نتوانستید باز هم به آن ها جواب دهید در کنار آن ها علامت بگذازید). در صورتیکه باز هم زمان داشتید می توانید به حل تست های کتاب جدید بپردازید.

بنابراین با استفاده از برنامه دقیق مطالعاتی به مطالعه و حل تست متناسب با نوع مبحث (تمرینی یا خواندنی) بپردازید و سعی کنید هر بار مقدار کمی نسبت به بار قبل پیشرفت کنید تا به تسلط مورد نظر خود دست پیدا کنید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 506