سلام ، من أصلا شبا نمي تونم درس هاي حل كردني بخونم. اين سوال خيلي هاست كمكمون كنيد


سلام ، من أصلا شبا نمي تونم درس هاي حل كردني بخونم. اين سوال خيلي هاست كمكمون كنيد

سلام

١- پیشنهاد می شود مطالب حفظی را در انتهای روز مطالعه کنید زیرا در طول شب تثبیت می شوند و مطالب تمرینی در ابتدای روز به دلیل آمادگی بیشتر مطالعه نمایید.

٢- بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید.

٣- شما می توانید با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.

٤- در صورتیکه عادت دارید می توانید دروس تمرینی و حفظی را یکی در میان نیز بخوانید.

بنابراین مطالعه خود را متناسب با ساعت بیولوژیکی بدن خود تنظیم کرده و حتما در ساعاتی که هوشیاری شما کامل است به مطالعه بپردازید تا حداکثر تمرکز را در مطالعه داشته باشید.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 325