سلام ، تو دیماه درس ها را تستی بخوانیم یا تشریحی ؟


سلام ، تو دیماه درس ها را تستی بخوانیم یا تشریحی ؟

سلام

١- شما با مطالعه دروس به صورت دقیق و با شرح و بسط (مطالعه تشریحی) و حل تمرین های متعدد (مطالعه تستی) می توانید به تسلط مورد نیاز آزمون سراسری دست پیدا کنید.

٢- تشریحی مطالعه کردن و تست زدن دو مرحله در راستای هم هستند و تست زنی مهارتی است که باید پس از خواندن همراه با شرط و بسط به وسیله حل تست های متعدد در آن به تسلط رسید.

٣-  بنابراین وظیفه شما در دوران جمع بندی مبحثی نیمسال اول، مطالعه و جمع بندی دروس نیمسال اول سال چهارم با هدف موفقیت در آزمون سراسری است.

٤-  مراحل مطالعه در دوران جمع بندی مبحثی به این صورت است که ابتدا جزوه درسی خود را دقیق و موشکافانه مطالعه نمایید و خلاصه نویسی کرده یا خلاصه های خود را تکمیل نمایید.
مطالعه کتاب درسی را فراموش نکنید. زیرا کتب درسی منبع اصلی طراحان آزمون سراسری هستند و باید حتما مطالعه شوند.
برای تکمیل یادگیری های خود تست آموزشی زده و نکات آن را وارد خلاصه نویسی های خود نمایید و در نهایت پس از تکمیل خلاصه نویسی های خود، نمونه سوالات امتحان حل کنید تا بتوانید به تسلط خوبی در هر درس و مبحث برسید.

بنابراین باید در دوران جمع بندی نیمسال اول، ابتدا دروس را به صورت کامل مطالعه کرده و خلاصه نویسی های خود را تکمیل نمایید تا بتوانید با زدن تست های آموزشی، روند یادگیری خود را تکمیل کرده و به تسلط برسید. همچنین با انجام دقیق مراحل مطالعه می توانید به هدف این دوره که جمع بندی دروس نیمسال اول برای موفقیت در آزمون سراسری است، دست پیدا کنید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 648