قانون جدیّت = موفّقیّت


قانون جدیّت = موفّقیّت (PDF)
دانلود قانون جدیّت = موفّقیّت (PDF) - 575 KB قانون جدیّت = موفّقیّت (PDF)

تعداد مشاهده 1321