چهارشنبه / 21 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (الگوی ارزشیابی شایستگی محور)


درحال بارگذاری...
دانلود چهارشنبه / 21 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (الگوی ارزشیابی شایستگی محور) (فیلم) - 47.9 MB
مشاور    8 سال قبل  

تعداد مشاهده 549