چهارشنبه / 14 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (ارزشیابی با رویکرد فرآیندمحور)


درحال بارگذاری...
دانلود چهارشنبه / 14 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (ارزشیابی با رویکرد فرآیندمحور) (فیلم) - 44.8 MB
مشاور    8 سال قبل  

تعداد مشاهده 1395