سه شنبه / 13 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (ارزشیابی با رویکرد فرآیندمحور)


درحال بارگذاری...
دانلود سه شنبه / 13 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (ارزشیابی با رویکرد فرآیندمحور) (فیلم) - 48.4 MB
مشاور    8 سال قبل  

تعداد مشاهده 1339