دوشنبه / 12 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (ارزشیابی با رویکرد فرآیندمحور)


درحال بارگذاری...
دانلود دوشنبه / 12 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (ارزشیابی با رویکرد فرآیندمحور) (فیلم) - 46.4 MB
مشاور    5 سال قبل  

تعداد مشاهده 1202