یکشنبه / 11 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی طرح کاشف - برنامه های مربوط به کارآفرینی)


درحال بارگذاری...
دانلود یکشنبه / 11 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی طرح کاشف - برنامه های مربوط به کارآفرینی) (فیلم) - 46.5 MB
مشاور    8 سال قبل  

تعداد مشاهده 578