شنبه / 10 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی طرح کاشف - برنامه های مربوط به کارآفرینی)


درحال بارگذاری...
دانلود شنبه / 10 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی طرح کاشف - برنامه های مربوط به کارآفرینی) (فیلم) - 46.0 MB
مشاور    5 سال قبل  

تعداد مشاهده 364