شنبه / 3 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی جشنواره خوارزمی)


شنبه / 3 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی جشنواره خوارزمی)

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

درحال بارگذاری...
دانلود شنبه / 3 بهمن : مفاهیم نوین آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری (معرفی جشنواره خوارزمی) (فیلم) - 50.2 MB
مشاور    8 سال قبل  

تعداد مشاهده 642