فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت روی خط راست- بخش ٢


درحال بارگذاری...
دانلود 5.31 MB
فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت روی خط راست- بخش ٢ (PDF) فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت روی خط راست- بخش ٢ (PDF) فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت روی خط راست- بخش ٢ (PDF)
دانلود 3.10 MB فیزیک٢- فصل ٢- محاسبه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت روی خط راست- بخش ٢ (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    4 سال قبل  

تعداد مشاهده 939