حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢


درحال بارگذاری...
دانلود 2.22 MB
حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF)
دانلود 2.36 MB حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF)

تعداد مشاهده 513