فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی- بخش ١


درحال بارگذاری...
دانلود 5.23 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی- بخش ١ (PDF)
دانلود 143 KB فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی- بخش ١ (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    4 سال قبل  

تعداد مشاهده 823