فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر ذره باردار در میدان مغناطیسی- بخش ۵


درحال بارگذاری...
دانلود 3.73 MB
فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر ذره باردار در میدان مغناطیسی- بخش ۵ (PDF)
دانلود 123 KB فیزیک ٣- فصل ٣ (فصل ۴ ریاضی)- نیروی وارد بر ذره باردار در میدان مغناطیسی- بخش ۵ (PDF)
علی نعیمی - دبیر فیزیک    4 سال قبل  

تعداد مشاهده 832