یکی از ابزارهای مهم در فرایند یاددهی- یادگیری، استفاده از نمونه سوالات خوب و استاندارد است. پرسش های استاندارد موجود در سایت، در قالب های متنوع اعم از چند گزینه ای، جای خالی، جور کردنی، پاسخ تشریحی و ... در سه سطح ساده، متوسط و دشوار با هدف عمق بخشی به اهداف قصد شده آن درس، طراحی گردیده اند.
این گروه از پرسش ها، به صورت موضوعی بوده و جهت استفادۀ دانش آموزان و معلمان،به عنوان تکلیف و یا آزمون در منزل یا مدرسه می باشند. ضمن اینکه، تمامی این پرسش ها، به همراه پاسخ تشریحی است که در انتهای هر بخش در سایت، قابل دسترسی هستند.

 


     درحال بارگزاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد