آزمون های آزمایشی گزینه دو از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. پرسش های آن استاندارد است و تطابق بسیار زیادی با آزمونهای سراسری از نظر مفاهیم و محتواها دارد. به همین جهت بسیاری از داوطلبان مایلند به نمونه پرسش های آزمون های آزمایشی گزینه دو در سالهای قبل دسترسی داشته باشند. بخشی از این آرشیو به تدریج و از ابتدای سال تحصیلی 94-93 در اختیار داوطلبان شرکت کننده در آزمونهای آزمایشی گزینه دو قرار میگیرد.

 


     درحال بارگزاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد