ویژگی های آزمون های پایه سوم دبیرستان


ویژگی های آزمون های پایه سوم دبیرستان

ثبت نام گزینه دو

ویژگی ها محدوده بندی پایه دهم محدوده بندی سال سوم دبیرستان خدمات جانبی
قیمت و نحوه ثبت نام کارنامه ها گزارش های مدارس دانلود دفترچه کامل طرح

 

ویژگی های آزمون های پایه سوم دبیرستان (PDF)
ویژگی های آزمون های پایه سوم دبیرستان (PDF) 4/46 MB
۱۰ شهریور ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 35164

مطالب مرتبط