ویژگی های آزمون های پایه چهارم دبیرستان


ویژگی های آزمون های پایه چهارم دبیرستان

ثبت نام گزینه دو

ویژگی ها اهداف و اجزای اصلی تاریخ برگزاری و محدوده بندی آزمون های حضوری تاریخ برگزاری و محدوده بندی آزمون های غیرحضوری
خدمات جانبی قیمت و نحوه ثبت نام کارنامه ها دانلود دفترچه کامل طرح

 

ویژگی های آزمون های پایه چهارم دبیرستان (PDF)
ویژگی های آزمون های پایه چهارم دبیرستان (PDF) 4/89 MB
۸ شهریور ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 57270

مطالب مرتبط