اصلاحیه آزمون


اصلاحیه آزمون

اصلاحیه های آزمون 3 شهریور 96 (ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97) - گام اول

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
156 پایه سوم دبیرستان فیزیک تجربی سوال حذف شد.


اصلاحیه های آزمون 20 مرداد 96 (ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97) - گام اول

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
6 پایه سوم دبیرستان زبان و ادبیات فارسی ریاضی و تجربی گزینه های 1 و 2 پاسخ هستند.


اصلاحیه های آزمون 6 مرداد 96 (ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97) - گام اول

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
159 پایه سوم دبیرستان فیزیک تجربی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است

 

اصلاحیه های آزمون 9 تیر 96 (ویژه داوطلبان آزمون سراسری 96)

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
238 پایه چهارم دبیرستان فلسفه و منطق انسانی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است


اصلاحیه های آزمون 1 تیر 96

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
252 پایه چهارم دبیرستان فلسفه و منطق انسانی گزینه های 2 و 4 پاسخ هستند.


اصلاحیه های آزمون 19 خرداد 96

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
259 پایه چهارم دبیرستان فلسفه و منطق انسانی تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ است
227 پایه چهارم دبیرستان فیزیک تجربی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ استاصلاحیه های آزمون 22 اردیبهشت 96

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
204 پایه چهارم دبیرستان زیست شناسی تجربی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
31 پایه نهم زبان انگلیسی ---------- سوال حذف شد.اصلاحیه های آزمون 8 اردیبهشت 96

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
267 پایه چهارم دبیرستان روان شناسی انسانی گزینه های 1 و 3 پاسخ هستند.
205 پایه چهارم دبیرستان جغرافیا انسانی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
206 پایه چهارم دبیرستان جغرافیا انسانی گزینه های 1 و 3 پاسخ هستند.


اصلاحیه های آزمون 25 فروردین 96

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
43 پایه چهارم دبیرستان عربی انسانی تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است
133 پایه سوم دبیرستان زیست شناسی تجربی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
136 پایه سوم دبیرستان فیزیک تجربی سوال حذف شد.
24 پایه دهم عربی انسانی تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است


اصلاحیه های آزمون 20 اسفند 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
155 پایه چهارم دبیرستان زیست شناسی تجربی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است
8 پایه چهارم دبیرستان زبان و ادبیات فارسی  انسانی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است
167 پایه چهارم دبیرستان عربی اختصاصی انسانی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
168 پایه چهارم دبیرستان عربی اختصاصی انسانی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است
169 پایه چهارم دبیرستان عربی اختصاصی انسانی تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ است
170 پایه چهارم دبیرستان عربی اختصاصی انسانی تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است
179 پایه چهارم دبیرستان عربی اختصاصی انسانی تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ است
134 پایه سوم دبیرستان جغرافیا انسانی تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است
135 پایه سوم دبیرستان جغرافیا انسانی تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ استاصلاحیه های آزمون 29 بهمن 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
44 پایه چهارم دبیرستان عربی انسانی گزینه های 1 و 4 پاسخ هستند.
178 - 183 -185
186 -187 - 190
پایه سوم دبیرستان روان شناسی انسانی حذف گردیدند - خارج از محدوده آزمون
45 پایه هفتم ریاضی ---------- تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است


اصلاحیه های آزمون 1 بهمن 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
43 پایه هشتم ریاضی ---------- سوال حذف شد.


اصلاحیه های آزمون 3 دی 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
153 پایه چهارم دبیرستان فیزیک ریاضی سوال حذف شد.
166 پایه چهارم دبیرستان فیزیک  ریاضی تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است
39 پایه چهارم دبیرستان عربی ریاضی و تجربی گزینه های 1 و 3 پاسخ هستند.
109 پایه سوم دبیرستان ریاضی تجربی سوال حذف شد.
91 پایه دهم فیزیک ریاضی سوال حذف شد.
101 پایه دهم فیزیک تجربی سوال حذف شد.
10 پایه دهم ادبیات فارسی همه گروه ها سوال حذف شد.


اصلاحیه های آزمون 12 آذر 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
244 پایه چهارم دبیرستان روان شناسی انسانی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است
166 پایه چهارم دبیرستان فیزیک  ریاضی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است
162 پایه چهارم دبیرستان زیست شناسی تجربی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
120 پایه سوم دبیرستان فیزیک ریاضی سوال حذف شد.
89 پایه دهم زیست شناسی تجربی تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ است
86 پایه دهم فیزیک ریاضی سوال حذف شد.
96 پایه دهم فیزیک تجربی سوال حذف شد.
5 پایه دهم ادبیات فارسی همه گروه ها گزینه های 3 و 4 پاسخ هستند.

 

 

اصلاحیه های آزمون 21 آبان 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
180 پایه چهارم دبیرستان فیزیک ریاضی سوال حذف شد.
105 پایه دهم فیزیک  تجربی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
94 پایه دهم فیزیک ریاضی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
102 پایه دهم فیزیک ریاضی سوال حذف شد.
23 پایه هفتم پیام های آسمان ---------- تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است

 


اصلاحیه های آزمون 30 مهر 95

شماره سوال مقطع درس گروه آزمایشی توضیح
15 پایه چهارم دبیرستان زبان و ادبیات فارسی ریاضی و تجربی تغییر کلید : گزینه 4 پاسخ است
106 پایه چهارم دبیرستان ریاضیات ریاضی سوال حذف شد.
246 پایه چهارم دبیرستان روان شناسی انسانی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است
27 پایه دهم زبان عربی ریاضی و تجربی تغییر کلید : گزینه 1 پاسخ است

 

۲۱ اسفند ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 48107

مطالب مرتبط