حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 2.22 MB
حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF)
حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ٢ (PDF) 2.36 MB
مهرداد کیوان - دبیر ریاضی    ۲۷ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 471