حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 6.69 MB
حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF)
حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) 3.22 MB
مهرداد کیوان - دبیر ریاضی    ۲۷ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 563