حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١


درحال بارگذاری...
دانلود 6.69 MB
حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF) حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF)
دانلود 3.22 MB حسابان- فصل ۵- توجیه هندسی مشتق- خط مماس و عمود روی منحنی- بخش ١ (PDF)
مهرداد کیوان - دبیر ریاضی    ۲۷ تیر ۱۳۹۳  

تعداد مشاهده 581