زیست ٢- فصل ٨- شیوه محاسبه ژنوتیپ‎های یک صفت چند اللی


درحال بارگذاری...
 دانلود فایل 15.2 MB
  • زیست ٢- فصل ٨- شیوه محاسبه ژنوتیپ‎های یک صفت چند اللی (PDF)

    زیست ٢- فصل ٨- شیوه محاسبه ژنوتیپ‎های یک صفت چند اللی (PDF)

    189 KB
  • زیست ٢- فصل ٨- شیوه محاسبه ژنوتیپ‎های یک صفت چند اللی (PDF)

    زیست ٢- فصل ٨- شیوه محاسبه ژنوتیپ‎های یک صفت چند اللی (PDF)

    187 KB

تعداد مشاهده 1361