جغرافیا


جغرافیا

تعریف:
موضوع جغرافيا "مکان" است و اين علم، مکان را تا جايي که به زندگي انسان مربوط مي‌شود، مطالعه مي‌کند و در اين مطالعه سعي دارد سطح زمين را از نظر تمام ويژگي‌هاي آن مانند سردي و گرمي،‌ حاصلخيزي، سستي و سختي، شوري و شيريني، خشکي و رطوبت و هزاران ويژگي‌ ديگر بشناسد.

توانایی:
هندسه‌ و رياضي‌ دو پايه‌ مهم‌ گرايش‌ کارتوگرافي‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ اعتقاد بسياري‌ از استادان رشته‌ جغرافيا، بهتر است‌ که‌ براي‌ اين‌ گرايش‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ رياضي‌ فيزيک‌ دانشجو پذيرفته‌ شود.
دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بخصوص‌ دانشجوي‌ جغرافياي‌ انساني‌ بايد به‌ علوم‌ اجتماعي‌ علاقه‌مند بوده‌ و درک‌ خوبي‌ از مسائل‌ اجتماعي‌ داشته‌ باشد تا بتواند مسائل‌ اجتماعي‌ و جمعيتي‌ شهر را بررسي‌ کرده‌ و راه‌ حل‌هاي‌ مناسبي‌ براي‌ مشکلات‌ موجود ارائه‌ دهد.

دروس رشته:
جغرافیای آب / جغرافیای خاک / آب وهوای ایران/ جغرافیای سیاسی/ مبانی جغرافیای شهری/مبانی جغرافیای جمعیت

گرایش های کارشناسی:‌
جغرافیای انسانی:
جغرافیای انسانی رابطه متقابل انسان و عوامل جغرافیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در این رشته، اثراتی که محیط بر جامعه انسانی و انسان به جای می‌گذارد و نیز متقابلاً اثراتی که انسان به کمک مهارت خود بر محیط زندگی خود برجای می‌گذارد مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌گیرد.
جغرافیای طبیعی:
جغرافیای طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.
کارتوگرافی:
علم و هنر و فن تهيه نقشه تعريف شده که کليه مراحل تهيه نقشه يعني ، عمليات زميني ، فتوگرامتري ترسيم و چاپ را شامل ميشود.
البته در يک تعريف خاص تر مراحل بعد از برداشت زميني و فتوگرامتري را که همان ترسيم و چاپ نقشه است، کارتوگرافي ميگويند.
سیاسی نظامی:
اين‌ شاخه‌ از جغرافيا به‌ بررسي‌ نقش‌ عوامل‌ جغرافيايي‌ در سرنوشت‌ جنگ‌ها مي‌پردازد؛ عواملي‌ مثل‌ وضعيت‌ ارتفاعات‌، آب‌و هوا يا وضعيت‌ کشورهاي‌ همسايه‌ که‌ مي‌تواند نقش‌ بسزايي‌ در سرنوشت‌ يک‌ جنگ‌ و در نتيجه‌ در وضعيت‌ سياسي‌ يک‌ کشور داشته‌ باشد.

امکان ادامه تحصیل:‌
در مقطع کارشناسي ارشد: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي و شهري، اقليم شناسي، هيدرولوژي، ژئومورفولوژي، کارتوگرافی ، برنامه ريزي توريستم، جغرافياي سياسي نظامي، آب و هوا شناسی کاربردی، مخاطرات آب و هوایی تغییرات آب و هوایی اقلیمی و...  ميباشد.
اين رشته در مقطع دکتري نيز قابل تحصيل است.

بازار کار‌:
در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان محيط زيست، شهرداري ها و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن، دفاع، نفت
 

۳ دی ۱۳۹۵  

تعداد مشاهده 10272

مطالب مرتبط